Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni (SRT) teenus lapsele

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike oskuste omandmaine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus, eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks.

MTÜ Keila RK osutab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele aastast 2014.

Teenust saavad

 • alla 16-aastased lapsed, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, rask. e või keskmine puue);
 • alla 18-aastased lapsed, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema SRT-le suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.

Kuigi SRT võivad taotleda kõik puudega lapsed, siis teenust saavad vaid need, kellel on tuvastatud rehabilitatsioonivajadus.

Pane tähele!

–        Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse eraldi puude tuvastamisest.

Puude tuvastamise kohta saad soovi korral lugeda siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine

–        Lapse rehabilitatsioonivajadust hindab rehabilitatsioonimeeskond, kes koostab rehabilitatsiooniplaani.

–        Lastele antakse rehabilitatsiooniteenusteks periood, mis kestab kaks aastat. Peale selle lõppemist on võimalik uuesti esitada taotlus rehabilitatsiooniteenustele.

SRT teenuse saamiseks vajalikud tegevused:

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. SKA-le on esitatud taotlus rehabilitatsiooniteenusteks
 3. Saad SKA-lt suunamise
 4. Laps võib olla teenuse järjekorras kuni 1 aasta
 5. SKA saadab sulle teate, millal võid pöörduda teenuseosutaja poole
 6. Pöördud SRT osutaja poole ja lepi kokku teenuse saamise aeg
 7. Lapsele koostatakse rehabilitatsiooniplaan
 8. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 9. Teenuse osutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust  

SRT taotlemine

Puudega lapse SRT-d saad taotleda  siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Rehabilitatsiooniteenuse%20blanketid

Soovitame enne SRT taotluse esitamist mõtelda järele, kas laps vajab SRT-d, st kas tal on terviseseisundist tulenevalt mitmeid toimetulekupiiranguid, mida ei saa leevendada muude meetmetega (nt õppe tugiteenused koolis/lasteaias, taastusravi, abivahendid vm).

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste  (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

 • Tegevusterapeudi teenus
 • Loovterapeudi teenus
 • Sotsiaaltöötaja teenus
 • Psühholoogi teenus
 • Eripedagoogi teenus
 • Logopeedi teenus
 • Füsioterapeudi teenus
 • Kogemusnõustaja teenus
 • Arsti teenus
 • Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Täpsema info leiad siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon

Close Menu