Rehabilitatsiooniteenused Keilas

Rehabilitatsioon Keilas

Teenuse osutamise koht: Keskväljak 17, Keila 76605

Täpsem info ja teenusele registreerimine:

E-postiga info@keilark.ee
Telefonil 56 607 792

Teenused, mida Keilas osutame:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (rehabilitatsiooniplaani koostamine koos tegevuskavaga)
 • füsioterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • tegevusterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine (koostöös Benita Kodu AS-ga)
 • loovterapeudi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • sotsiaaltöötaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • eripedagoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • logopeedi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • psühholoogi individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • kogemusnõustaja individuaal-, grupi- ja perenõustamine
 • õe individuaal- ja perenõustamine

Meeskonnaliikmed Keilas:

Loovterapeudid, psühholoogid

Eripedagoogid, logopeedid

Füsioterapeudid, tegevusterapeudid

Kogemusnõustajad

Õde

Sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog

Esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele tulles koostatakse abivajavale (sh puude raskusastmega) lapsele vanuses 0-18 eluaastat pereliikmete osavõtul isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Mis on rehabilitatsiooniplaan?
Rehabilitatsiooniplaan on lapse ja tema pereliikmete ja/või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument.

Plaani A osas nimetatakse ära võrgustikuliikmed: pereliikmed, haridusasutus, kohalik omavalitsus, tervishoiuasutus jne.

Plaani B – osas kirjeldatakse lapse tegevusvõimet, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadust. Spetsialistid kirjeldavad lapse iseseisvat toimetulekut ja tegevusvõimet, psühholoogilist tasakaalu, õppimisvaldkonda (koostöö haridusasutusega, KOV-ga) ning sotsiaalset aktiivsust. Kaasates lähivõrgustiku-liikmeid, hinnatakse ka pereliikmete ja teiste võrgustikuliikmete abivajadust.
Ühiselt püstitatakse üldeesmärk (mis peab muutuma?). Kirjeldatakse, mida ja kuidas vajalik muuta.

Plaani C – osas ehk tegevuskavas pannakse kirja lapsele ja pereliikmetele vajalikud teenused ja soovitused, mida saab järgida, et lapse edasist toimetulekut parandada. Iga teenuse juurde nimetatakse eesmärk, mis toetavad üldeesmärgi saavutamist.

Kelle poolt koostatakse rehabilitatsiooniplaan?
Rehabilitatsiooniplaan koostatakse meeskonna poolt, mis on vähemalt 3-liikmeline, sh alati sotsiaaltöötaja ja eripedagoog. Rehabilitatsiooniplaani koostamisel kaasatakse vastavalt isiku vajadustele ka kolmas spetsialist, näiteks psühholoog, füsioterapeut või logopeed jne spetsialistid.

Mis meetoditega hindavad erinevad eriala spetsialistid isikut rehabilitatsiooniplaani tegemisel?

 • Sotsiaaltöötaja – uurib ja hindab kliendi sotsiaalset toimetulekut ning suhteid sotsiaalvõrgustikus
  Meetodid: vestlus, vaatlus ja dokumenteerimine
 • Psühholoog – uurib ja hindab kliendi arenguperspektiive psühholoogilisest vaatenurgast.
  Meetodid: vestlus, vaatlus, testimine
 • Eripedagoog – uurib ja hindab kliendi vajadusi seoses õppetööga.
  Meetodid: vestlus, vaatlus, küsimustikud, uurimisharjutused, praktilised tööd
 • Füsioterapeut – uurib ja hindab kliendi füüsilist tegevusvõimet õppe- ja tööprotsessi füüsilise keskkonna seisukohalt.
  Meetodid: kombineerib ortopeedilisi teste ja lihasjõu ning liigesliikuvuse vaatlusega; jälgib liikumist läbi erinevate harjutuste sooritamise. Näiteks, kuidas laps asutb trepist, istub ja tõuseb toolilt jne.
 • Loovterapeut – uurib ja hindab klienti loomingulise käitumise ja/või kunstipõhiste hindamismeetodite kaudu. Uuritu põhjal kirjeldab kliendi tervislikku seisundit, elusituatsiooni ja toimetulekut ning hindab loovteraapia vajadust/sobivust ja määratleb sekkumistasandi.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel hinnatakse erinevate teenuste vajadust terviklikult, st lisaks rehabilitatsiooniteenustele võidakse teile soovitada ka teisi teenuseid, näiteks

 • sotsiaalteenuseid (lapsehoiu- ja tugiisikuteenus, täiskasvanutele koduhooldusteenus, isikliku abistaja teenus jm).
  Sotsiaalteenuseid osutatakse kohaliku omavalitsuse poolt ja nende saamiseks pöörduge omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.
 • raviteenuseid (nt. taastusravi, hooldusravi jm) Raviteenuste saamiseks peate pöörduma kas perearsti või eriarsti poole. Taastusravi ega sanatoorse ravi teenuseid rehabilitatsiooniteenuse raames ei osutata
 • haridusvaldkonna ehk lapse jaoks esmatasandi teenuseid (logopeedi ja/või eripedagoogi abi) osutatakse lasteaia või kooli poolt. Konsulteerige oma lapse kasvataja või õpetajaga.

Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kohta siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon